ดาวน์โหลด

Showing 1-20 of 27 items.
30-05-2019 แผนปฏิบัติงานประจำปี 2562 คปสอ.วังสะพุง 59 ครั้ง
28-03-2019 สรุปผลการติดตามและการประเมินการปฏิบัติงานปี 2561 108 ครั้ง
28-03-2019 แผนปฏิบัติงานประจำปี 2562 112 ครั้ง
28-03-2019 คำสั่งคณะกรรมการความปลอดภัยผู้ป่วยและการเจรจาไกล่เกลี่ยในหน่วยงานสาธารณสุข 80 ครั้ง
28-03-2019 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข 115 ครั้ง
22-03-2019 แนวทางการคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในชุมชน 84 ครั้ง
22-03-2019 แนวทางการให้บริการคลินิกสุขภาพเด็กดี คปสอ.วังสะพุง 98 ครั้ง
22-03-2019 แนวทางการให้บริการสุขภาพจิตและจิตเวช 93 ครั้ง
22-03-2019 แนวทางการพยาบาลผู้ป่วยวัณโรค 274 ครั้ง
29-10-2018 แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงานประจำปี 2562 189 ครั้ง
29-10-2018 แบบฟอร์มสรุปโครงการปี 2561 166 ครั้ง
11-05-2018 แบบฟอร์มแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) 315 ครั้ง
14-03-2018 คู่มือแนวทางการคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในชุมชน โรงพยาบาลวังสะพุง 2734 ครั้ง
14-03-2018 คู่มือระบบการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน โรงพยาบาลวังสะพุง 477 ครั้ง
06-11-2017 แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงานประจำปี 2561 340 ครั้ง
06-11-2017 แผนยุทธศาสตร์รพ.วังสะพุง ปี 2561-2565 923 ครั้ง
27-09-2017 ตัวอย่างแบบฟอร์มแผนเงินบำรุง ปี 61 603 ครั้ง
20-08-2017 แบบฟอร์มรายงานผลการพัฒนาตามข้อเสนอ สรพ. ปี 2560 528 ครั้ง
01-08-2017 แผนพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะ รพ.วังสะพุง เลย ส่งสรพ.2560 3765 ครั้ง
27-06-2017 คู่มือแนวทางการตรวจคัดกรอง วินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็งปากมดลูก 1030 ครั้ง