ดาวน์โหลด

Showing 1-20 of 48 items.
22 กันยายน 2563 แนวทางและแบบฟอร์มการส่งผลงานวิชาการประกวดปี 2564 6 ครั้ง
17 กรกฎาคม 2563 แบบฟอร์มแผนเงินบำรุง 81 ครั้ง
16 กรกฎาคม 2563 แนวทางการส่งผลงานวิชาการ 63 79 ครั้ง
23 มิถุนายน 2563 แนวทางการดูแลผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉินที่แผนกผู้ป่วยนอก/คลินิกพิเศษ 108 ครั้ง
12 มิถุนายน 2563 กระบวนงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน 1669 129 ครั้ง
10 มิถุนายน 2563 แบบฟอร์มการจัดทำข้อมูลประกอบการตรวจราชการ รอบ 2 ปี 2563 111 ครั้ง
10 มิถุนายน 2563 KPI Template กระทรวงสาธารณสุข ปี 2563 114 ครั้ง
2 มิถุนายน 2563 แผนการดำเนินงานชมรมคุณธรรมจริยธรรม 132 ครั้ง
2 มิถุนายน 2563 การจัดตั้งชมรมคุณธรรมจริยธรรม 109 ครั้ง
6 มีนาคม 2563 รายงานผลการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ 137 ครั้ง
6 มีนาคม 2563 กระบวนการดำเนินงานแก้ไขเรื่องร้องเรียน 134 ครั้ง
6 มีนาคม 2563 คำสั่่งกรรมการจัดการเรื่องร้องเรียน 116 ครั้ง
6 มีนาคม 2563 ประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวาร 131 ครั้ง
6 มีนาคม 2563 การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี 2563 (6เดือน) 148 ครั้ง
4 มีนาคม 2563 คู่มือการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน 321 ครั้ง
4 มีนาคม 2563 รายงานติดตามการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวปไซต์ 127 ครั้ง
4 มีนาคม 2563 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี 2562 143 ครั้ง
4 มีนาคม 2563 แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2563 156 ครั้ง
24 ธันวาคม 2562 แบบฟอร์มการเขียนโครงการ ปี 2563 191 ครั้ง
11 ธันวาคม 2562 แผนยุทธศาสตร์ คปสอ.2563-2565 203 ครั้ง