ดาวน์โหลด

Showing 1-18 of 18 items.
29-10-2018 แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงานประจำปี 2562 99 ครั้ง
29-10-2018 แบบฟอร์มสรุปโครงการปี 2561 84 ครั้ง
11-05-2018 แบบฟอร์มแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) 214 ครั้ง
14-03-2018 คู่มือแนวทางการคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในชุมชน โรงพยาบาลวังสะพุง 1987 ครั้ง
14-03-2018 คู่มือระบบการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน โรงพยาบาลวังสะพุง 409 ครั้ง
06-11-2017 แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงานประจำปี 2561 281 ครั้ง
06-11-2017 แผนยุทธศาสตร์รพ.วังสะพุง ปี 2561-2565 617 ครั้ง
27-09-2017 ตัวอย่างแบบฟอร์มแผนเงินบำรุง ปี 61 515 ครั้ง
20-08-2017 แบบฟอร์มรายงานผลการพัฒนาตามข้อเสนอ สรพ. ปี 2560 440 ครั้ง
01-08-2017 แผนพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะ รพ.วังสะพุง เลย ส่งสรพ.2560 2919 ครั้ง
27-06-2017 คู่มือแนวทางการตรวจคัดกรอง วินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็งปากมดลูก 859 ครั้ง
27-06-2017 แบบตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดเพิ่มเติมในมาตรฐาน HA 399 ครั้ง
27-06-2017 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนยุทธฯวังสะพุง-ปี58 339 ครั้ง
27-06-2017 แผนปฎิบัติการพัฒนาสุขภาพอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ปีงบประมาณ 2558 242 ครั้ง
27-06-2017 ดาวน์โหลดเอกสาร HA 546 ครั้ง
27-06-2017 แผนพัฒนาสุขภาพ 209 ครั้ง
26-06-2017 แผนปฏิบัติการพัฒนาสุขภาพอำเภอวังสะพุง คปสอ. วังสะพุง ประจำปีงบประมาณ 2559 309 ครั้ง
26-06-2017 Action Plan 2560 277 ครั้ง