ดาวน์โหลด

Showing 1-16 of 16 items.
11-05-2018 แบบฟอร์มแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) 43 ครั้ง
14-03-2018 คู่มือแนวทางการคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในชุมชน โรงพยาบาลวังสะพุง 252 ครั้ง
14-03-2018 คู่มือระบบการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน โรงพยาบาลวังสะพุง 132 ครั้ง
06-11-2017 แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงานประจำปี 2561 149 ครั้ง
06-11-2017 แผนยุทธศาสตร์รพ.วังสะพุง ปี 2561-2565 136 ครั้ง
27-09-2017 ตัวอย่างแบบฟอร์มแผนเงินบำรุง ปี 61 212 ครั้ง
20-08-2017 แบบฟอร์มรายงานผลการพัฒนาตามข้อเสนอ สรพ. ปี 2560 254 ครั้ง
01-08-2017 แผนพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะ รพ.วังสะพุง เลย ส่งสรพ.2560 1016 ครั้ง
27-06-2017 คู่มือแนวทางการตรวจคัดกรอง วินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็งปากมดลูก 384 ครั้ง
27-06-2017 แบบตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดเพิ่มเติมในมาตรฐาน HA 192 ครั้ง
27-06-2017 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนยุทธฯวังสะพุง-ปี58 243 ครั้ง
27-06-2017 แผนปฎิบัติการพัฒนาสุขภาพอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ปีงบประมาณ 2558 151 ครั้ง
27-06-2017 ดาวน์โหลดเอกสาร HA 330 ครั้ง
27-06-2017 แผนพัฒนาสุขภาพ 127 ครั้ง
26-06-2017 แผนปฏิบัติการพัฒนาสุขภาพอำเภอวังสะพุง คปสอ. วังสะพุง ประจำปีงบประมาณ 2559 146 ครั้ง
26-06-2017 Action Plan 2560 164 ครั้ง