ดาวน์โหลด

Showing 1-20 of 39 items.
6 มีนาคม 2563 รายงานผลการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ 49 ครั้ง
6 มีนาคม 2563 กระบวนการดำเนินงานแก้ไขเรื่องร้องเรียน 55 ครั้ง
6 มีนาคม 2563 คำสั่่งกรรมการจัดการเรื่องร้องเรียน 41 ครั้ง
6 มีนาคม 2563 ประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวาร 67 ครั้ง
6 มีนาคม 2563 การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี 2563 (6เดือน) 64 ครั้ง
4 มีนาคม 2563 คู่มือการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน 47 ครั้ง
4 มีนาคม 2563 รายงานติดตามการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวปไซต์ 59 ครั้ง
4 มีนาคม 2563 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี 2562 58 ครั้ง
4 มีนาคม 2563 แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2563 65 ครั้ง
24 ธันวาคม 2562 แบบฟอร์มการเขียนโครงการ ปี 2563 119 ครั้ง
11 ธันวาคม 2562 แผนยุทธศาสตร์ คปสอ.2563-2565 126 ครั้ง
11 ธันวาคม 2562 แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงานประจำปี 2563 70 ครั้ง
30 พฤษภาคม 2562 แผนปฏิบัติงานประจำปี 2562 คปสอ.วังสะพุง 254 ครั้ง
28 มีนาคม 2562 สรุปผลการติดตามและการประเมินการปฏิบัติงานปี 2561 385 ครั้ง
28 มีนาคม 2562 แผนปฏิบัติงานประจำปี 2562 439 ครั้ง
28 มีนาคม 2562 คำสั่งคณะกรรมการความปลอดภัยผู้ป่วยและการเจรจาไกล่เกลี่ยในหน่วยงานสาธารณสุข 225 ครั้ง
28 มีนาคม 2562 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข 395 ครั้ง
22 มีนาคม 2562 แนวทางการคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในชุมชน 321 ครั้ง
22 มีนาคม 2562 แนวทางการให้บริการคลินิกสุขภาพเด็กดี คปสอ.วังสะพุง 396 ครั้ง
22 มีนาคม 2562 แนวทางการให้บริการสุขภาพจิตและจิตเวช 314 ครั้ง