ดาวน์โหลด

Showing 1-20 of 27 items.
30-05-2019 แผนปฏิบัติงานประจำปี 2562 คปสอ.วังสะพุง 16 ครั้ง
28-03-2019 สรุปผลการติดตามและการประเมินการปฏิบัติงานปี 2561 87 ครั้ง
28-03-2019 แผนปฏิบัติงานประจำปี 2562 88 ครั้ง
28-03-2019 คำสั่งคณะกรรมการความปลอดภัยผู้ป่วยและการเจรจาไกล่เกลี่ยในหน่วยงานสาธารณสุข 50 ครั้ง
28-03-2019 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข 84 ครั้ง
22-03-2019 แนวทางการคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในชุมชน 60 ครั้ง
22-03-2019 แนวทางการให้บริการคลินิกสุขภาพเด็กดี คปสอ.วังสะพุง 78 ครั้ง
22-03-2019 แนวทางการให้บริการสุขภาพจิตและจิตเวช 72 ครั้ง
22-03-2019 แนวทางการพยาบาลผู้ป่วยวัณโรค 161 ครั้ง
29-10-2018 แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงานประจำปี 2562 174 ครั้ง
29-10-2018 แบบฟอร์มสรุปโครงการปี 2561 156 ครั้ง
11-05-2018 แบบฟอร์มแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) 297 ครั้ง
14-03-2018 คู่มือแนวทางการคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในชุมชน โรงพยาบาลวังสะพุง 2554 ครั้ง
14-03-2018 คู่มือระบบการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน โรงพยาบาลวังสะพุง 462 ครั้ง
06-11-2017 แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงานประจำปี 2561 326 ครั้ง
06-11-2017 แผนยุทธศาสตร์รพ.วังสะพุง ปี 2561-2565 877 ครั้ง
27-09-2017 ตัวอย่างแบบฟอร์มแผนเงินบำรุง ปี 61 582 ครั้ง
20-08-2017 แบบฟอร์มรายงานผลการพัฒนาตามข้อเสนอ สรพ. ปี 2560 515 ครั้ง
01-08-2017 แผนพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะ รพ.วังสะพุง เลย ส่งสรพ.2560 3590 ครั้ง
27-06-2017 คู่มือแนวทางการตรวจคัดกรอง วินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็งปากมดลูก 989 ครั้ง