ดาวน์โหลด

Showing 1-20 of 27 items.
30-05-2019 แผนปฏิบัติงานประจำปี 2562 คปสอ.วังสะพุง 142 ครั้ง
28-03-2019 สรุปผลการติดตามและการประเมินการปฏิบัติงานปี 2561 188 ครั้ง
28-03-2019 แผนปฏิบัติงานประจำปี 2562 201 ครั้ง
28-03-2019 คำสั่งคณะกรรมการความปลอดภัยผู้ป่วยและการเจรจาไกล่เกลี่ยในหน่วยงานสาธารณสุข 140 ครั้ง
28-03-2019 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข 202 ครั้ง
22-03-2019 แนวทางการคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในชุมชน 152 ครั้ง
22-03-2019 แนวทางการให้บริการคลินิกสุขภาพเด็กดี คปสอ.วังสะพุง 172 ครั้ง
22-03-2019 แนวทางการให้บริการสุขภาพจิตและจิตเวช 167 ครั้ง
22-03-2019 แนวทางการพยาบาลผู้ป่วยวัณโรค 568 ครั้ง
29-10-2018 แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงานประจำปี 2562 264 ครั้ง
29-10-2018 แบบฟอร์มสรุปโครงการปี 2561 207 ครั้ง
11-05-2018 แบบฟอร์มแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) 366 ครั้ง
14-03-2018 คู่มือแนวทางการคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในชุมชน โรงพยาบาลวังสะพุง 3214 ครั้ง
14-03-2018 คู่มือระบบการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน โรงพยาบาลวังสะพุง 517 ครั้ง
06-11-2017 แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงานประจำปี 2561 368 ครั้ง
06-11-2017 แผนยุทธศาสตร์รพ.วังสะพุง ปี 2561-2565 1080 ครั้ง
27-09-2017 ตัวอย่างแบบฟอร์มแผนเงินบำรุง ปี 61 659 ครั้ง
20-08-2017 แบบฟอร์มรายงานผลการพัฒนาตามข้อเสนอ สรพ. ปี 2560 579 ครั้ง
01-08-2017 แผนพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะ รพ.วังสะพุง เลย ส่งสรพ.2560 4166 ครั้ง
27-06-2017 คู่มือแนวทางการตรวจคัดกรอง วินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็งปากมดลูก 1118 ครั้ง