ดาวน์โหลด

Showing 1-15 of 15 items.
14-03-2018 คู่มือแนวทางการคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในชุมชน โรงพยาบาลวังสะพุง 39 ครั้ง
14-03-2018 คู่มือระบบการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน โรงพยาบาลวังสะพุง 48 ครั้ง
06-11-2017 แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงานประจำปี 2561 118 ครั้ง
06-11-2017 แผนยุทธศาสตร์รพ.วังสะพุง ปี 2561-2565 95 ครั้ง
27-09-2017 ตัวอย่างแบบฟอร์มแผนเงินบำรุง ปี 61 167 ครั้ง
20-08-2017 แบบฟอร์มรายงานผลการพัฒนาตามข้อเสนอ สรพ. ปี 2560 178 ครั้ง
01-08-2017 แผนพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะ รพ.วังสะพุง เลย ส่งสรพ.2560 666 ครั้ง
27-06-2017 คู่มือแนวทางการตรวจคัดกรอง วินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็งปากมดลูก 264 ครั้ง
27-06-2017 แบบตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดเพิ่มเติมในมาตรฐาน HA 143 ครั้ง
27-06-2017 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนยุทธฯวังสะพุง-ปี58 218 ครั้ง
27-06-2017 แผนปฎิบัติการพัฒนาสุขภาพอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ปีงบประมาณ 2558 130 ครั้ง
27-06-2017 ดาวน์โหลดเอกสาร HA 282 ครั้ง
27-06-2017 แผนพัฒนาสุขภาพ 103 ครั้ง
26-06-2017 แผนปฏิบัติการพัฒนาสุขภาพอำเภอวังสะพุง คปสอ. วังสะพุง ประจำปีงบประมาณ 2559 119 ครั้ง
26-06-2017 Action Plan 2560 134 ครั้ง