ดาวน์โหลด

Showing 1-20 of 27 items.
30-05-2019 แผนปฏิบัติงานประจำปี 2562 คปสอ.วังสะพุง 172 ครั้ง
28-03-2019 สรุปผลการติดตามและการประเมินการปฏิบัติงานปี 2561 245 ครั้ง
28-03-2019 แผนปฏิบัติงานประจำปี 2562 258 ครั้ง
28-03-2019 คำสั่งคณะกรรมการความปลอดภัยผู้ป่วยและการเจรจาไกล่เกลี่ยในหน่วยงานสาธารณสุข 163 ครั้ง
28-03-2019 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข 255 ครั้ง
22-03-2019 แนวทางการคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในชุมชน 197 ครั้ง
22-03-2019 แนวทางการให้บริการคลินิกสุขภาพเด็กดี คปสอ.วังสะพุง 240 ครั้ง
22-03-2019 แนวทางการให้บริการสุขภาพจิตและจิตเวช 210 ครั้ง
22-03-2019 แนวทางการพยาบาลผู้ป่วยวัณโรค 686 ครั้ง
29-10-2018 แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงานประจำปี 2562 288 ครั้ง
29-10-2018 แบบฟอร์มสรุปโครงการปี 2561 239 ครั้ง
11-05-2018 แบบฟอร์มแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) 420 ครั้ง
14-03-2018 คู่มือแนวทางการคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในชุมชน โรงพยาบาลวังสะพุง 3546 ครั้ง
14-03-2018 คู่มือระบบการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน โรงพยาบาลวังสะพุง 529 ครั้ง
06-11-2017 แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงานประจำปี 2561 413 ครั้ง
06-11-2017 แผนยุทธศาสตร์รพ.วังสะพุง ปี 2561-2565 1196 ครั้ง
27-09-2017 ตัวอย่างแบบฟอร์มแผนเงินบำรุง ปี 61 712 ครั้ง
20-08-2017 แบบฟอร์มรายงานผลการพัฒนาตามข้อเสนอ สรพ. ปี 2560 1316 ครั้ง
01-08-2017 แผนพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะ รพ.วังสะพุง เลย ส่งสรพ.2560 4362 ครั้ง
27-06-2017 คู่มือแนวทางการตรวจคัดกรอง วินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็งปากมดลูก 1164 ครั้ง