ดาวน์โหลด

Showing 1-18 of 18 items.
29-10-2018 แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงานประจำปี 2562 44 ครั้ง
29-10-2018 แบบฟอร์มสรุปโครงการปี 2561 35 ครั้ง
11-05-2018 แบบฟอร์มแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) 165 ครั้ง
14-03-2018 คู่มือแนวทางการคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในชุมชน โรงพยาบาลวังสะพุง 1522 ครั้ง
14-03-2018 คู่มือระบบการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน โรงพยาบาลวังสะพุง 335 ครั้ง
06-11-2017 แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงานประจำปี 2561 257 ครั้ง
06-11-2017 แผนยุทธศาสตร์รพ.วังสะพุง ปี 2561-2565 448 ครั้ง
27-09-2017 ตัวอย่างแบบฟอร์มแผนเงินบำรุง ปี 61 420 ครั้ง
20-08-2017 แบบฟอร์มรายงานผลการพัฒนาตามข้อเสนอ สรพ. ปี 2560 396 ครั้ง
01-08-2017 แผนพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะ รพ.วังสะพุง เลย ส่งสรพ.2560 2341 ครั้ง
27-06-2017 คู่มือแนวทางการตรวจคัดกรอง วินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็งปากมดลูก 735 ครั้ง
27-06-2017 แบบตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดเพิ่มเติมในมาตรฐาน HA 321 ครั้ง
27-06-2017 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนยุทธฯวังสะพุง-ปี58 313 ครั้ง
27-06-2017 แผนปฎิบัติการพัฒนาสุขภาพอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ปีงบประมาณ 2558 213 ครั้ง
27-06-2017 ดาวน์โหลดเอกสาร HA 496 ครั้ง
27-06-2017 แผนพัฒนาสุขภาพ 184 ครั้ง
26-06-2017 แผนปฏิบัติการพัฒนาสุขภาพอำเภอวังสะพุง คปสอ. วังสะพุง ประจำปีงบประมาณ 2559 253 ครั้ง
26-06-2017 Action Plan 2560 246 ครั้ง