ดาวน์โหลด

Showing 1-20 of 26 items.
28-03-2019 สรุปผลการติดตามและการประเมินการปฏิบัติงานปี 2561 34 ครั้ง
28-03-2019 แผนปฏิบัติงานประจำปี 2562 36 ครั้ง
28-03-2019 คำสั่งคณะกรรมการความปลอดภัยผู้ป่วยและการเจรจาไกล่เกลี่ยในหน่วยงานสาธารณสุข 12 ครั้ง
28-03-2019 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข 36 ครั้ง
22-03-2019 แนวทางการคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในชุมชน 20 ครั้ง
22-03-2019 แนวทางการให้บริการคลินิกสุขภาพเด็กดี คปสอ.วังสะพุง 36 ครั้ง
22-03-2019 แนวทางการให้บริการสุขภาพจิตและจิตเวช 37 ครั้ง
22-03-2019 แนวทางการพยาบาลผู้ป่วยวัณโรค 41 ครั้ง
29-10-2018 แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงานประจำปี 2562 144 ครั้ง
29-10-2018 แบบฟอร์มสรุปโครงการปี 2561 128 ครั้ง
11-05-2018 แบบฟอร์มแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) 263 ครั้ง
14-03-2018 คู่มือแนวทางการคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในชุมชน โรงพยาบาลวังสะพุง 2333 ครั้ง
14-03-2018 คู่มือระบบการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน โรงพยาบาลวังสะพุง 440 ครั้ง
06-11-2017 แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงานประจำปี 2561 306 ครั้ง
06-11-2017 แผนยุทธศาสตร์รพ.วังสะพุง ปี 2561-2565 792 ครั้ง
27-09-2017 ตัวอย่างแบบฟอร์มแผนเงินบำรุง ปี 61 557 ครั้ง
20-08-2017 แบบฟอร์มรายงานผลการพัฒนาตามข้อเสนอ สรพ. ปี 2560 480 ครั้ง
01-08-2017 แผนพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะ รพ.วังสะพุง เลย ส่งสรพ.2560 3315 ครั้ง
27-06-2017 คู่มือแนวทางการตรวจคัดกรอง วินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็งปากมดลูก 945 ครั้ง
27-06-2017 แบบตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดเพิ่มเติมในมาตรฐาน HA 434 ครั้ง