ดาวน์โหลดเอกสาร HA

ประกาศเมื่อ 27 มิ.ย. 2017 09:50:43 โดย Admin เปิดดู 525 ครั้ง เอกสารทั่วไป

แบบตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดเพิ่มเติมในมาตรฐาน HA
HA Scorebook
มาตรฐานโรงพยาบาล และบริการสุขภาพ
ข้อมูลพื้นฐานขององค์กร
Service Profile
รายงานการประเมินตนเอง (SA2011) รพ.
การประเมินสะสมแตม เพื่อวัดความกาวหนาในการพัฒนาของตนเองของโรงพยาบาล
คำชี้แจงประกอบการใช้ HA Scoring 2011
คู่มือการนํามาตรฐานสู่การปฏิบัติ SPA (Part I) in Action
คู่มือการนํามาตรฐานสู่การปฏิบัติ SPA in Action (Part II)
คู่มือการนํามาตรฐานสู่การปฏิบัติ SPA (Part III) in Action
การบริหารความเสี่ยง ความปลอดภัย และคุณภาพ
SPASE Part I.pdf
SPASE Part III 090129.pdf
แบบฟอร์มเวชระเบียน
ประกาศ ปรับปรุงมาตรฐาน 2558
หนังสือแสดงความจํานง เพื่อขอรับการรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาล