๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ทรงพระเจริญ

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศร ราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว


ลงนามถวายพระพร
ข้าพระพุทธเจ้า


โรงพยาบาลวังสะพุง