กิจกรรม

Showing 1-20 of 34 items.
การประชุมแกนนำหมู่บ้าน และประธาน อสม. ทุกหมู่บ้านตำบลวังสะพุง 12 พฤศจิกายน 2019 7 ครั้ง
ประชุมประจำเดือน อสม. ในเขตตำบลวังสะพุง เพื่อชี้แจงการดำเนินงานคัดกรองโรคเบาหวาน ฯลฯ 8 พฤศจิกายน 2019 10 ครั้ง
สภ.วังสะพุง ร่วมกับโรงพยาบาลวังสะพุง และมูลนิธิสว่างคีรีธรรม ร่วมกันซ้อมแผนเผชิญเหตุ 6 พฤศจิกายน 2019 14 ครั้ง
โรงพยาบาลวังสะพุงรับการเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ พื้นที่เขตสุขภาพที่ 8 21 ตุลาคม 2019 43 ครั้ง
งานคลีนิคพิเศษ โรงพยาบาลวังสะพุงรับการตรวจเยี่ยมเพื่อประเมินและรับรองคุณภาพ สถานพยาบาลยาเสพติด 21 ตุลาคม 2019 43 ครั้ง
PCU วังสะพุง ออกให้บริการฉีดวัคซีน dT นักเรียนชั้น ป. 6 และ MMR นักเรียนชั้น ป. 1 21 ตุลาคม 2019 31 ครั้ง
คณะทำงานพัฒนาคุณภาพ ประชุมเตรียมความพร้อมรับการเยี่ยมเฝ้าระวัง 21 ตุลาคม 2019 29 ครั้ง
มหกรรมวิชาการ ชาววัง 4.0 21 ตุลาคม 2019 14 ครั้ง
อบรมเชิงปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อระดับอำเภอ 21 ตุลาคม 2019 8 ครั้ง
กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกแก่นักเรียนกลุ่มเป้าหมายในโรงเรียนเขตตำวังสะพุง 21 ตุลาคม 2019 4 ครั้ง
คณะทำงานบริหารความเสี่ยงโรงพยาบาลวังสะพุง เป็นตัวแทน ทีมนำในการมอบเป้าหมาย นโยบายความปลอดภัย 21 ตุลาคม 2019 10 ครั้ง
อบรม อสม. เรื่องการคัดกรองเบาหวานและความดันโลหิตสูง 21 ตุลาคม 2019 4 ครั้ง
ประชุมประจำเดือน อสม. ในเขตตำบลวังสะพุง เพื่อให้ความรู้และชี้แจงโครงการที่จะดำเนินงานในปีงบประมาณ 2562 21 ตุลาคม 2019 3 ครั้ง
โครงการป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งปากมดลูก เขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังสะพุง 21 ตุลาคม 2019 4 ครั้ง
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในกลุุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง เขตเทศบาลเมืองวังสะพุง 21 ตุลาคม 2019 4 ครั้ง
โครงการส่งเสริมการป้องกันมะเร็งปากมดลูก 21 ตุลาคม 2019 4 ครั้ง
กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม ออกให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น และเจาะเลือดเพื่อคัดกรองหาสารเคมีตกค้าง แก่ลูกค้า ธกส. 21 ตุลาคม 2019 3 ครั้ง
ประชุมประจำเดือน อสม. เขตตำวังสะพุง เพื่อแจ้งกำหนดการคัดกรองจอประสาทตา 21 ตุลาคม 2019 4 ครั้ง
กลุ่มงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย ตรวจเยี่ยม คปสอ.วังสะพุง 21 ตุลาคม 2019 3 ครั้ง
อบรมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 21 ตุลาคม 2019 3 ครั้ง