ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

Showing 1-20 of 80 items.
ประกาศขายทอดตลาด ปีงบประมาณ 2565 8 ธันวาคม 2565
ประกาศโรงพยาบาลวังสะพุง เรื่อง ข้าราชการผู้ปฏิบัติการอยู่ระดับดีเด่นและดีมาก 16 พฤศจิกายน 2565
รายงานผลโครงการส่งเสริมและป้องกันทางทันสุขภาพของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2565 15 กันยายน 2565
รายงานผลโครงการจิตพอเพียงต้านทุจริตประจำปีงบประมาณ 2565 12 กันยายน 2565
การดำเนินกิจกรรมโครงการจิตพอเพียงต้านทุจริตประจำปีงบ 2565 12 กันยายน 2565
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2565 รอบ 12 เดือน 7 กันยายน 2565
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2565 รอบ 6 เดือน 7 กันยายน 2565
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ (เม.ย.-มิ.ย.65) 7 กันยายน 2565
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ (พ.ค.-ก.ย.65) 7 กันยายน 2565
รายงานผลกำกับติดตามประกาศแนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 2 กันยายน 2565
ประกาศเจตจำนงสุจริตในโรงพยาบาลวังสะพุง ปีงบประมาณ 2565 2 กันยายน 2565
โครงการส่งเสริมและป้องกันทางทันตสุขภาพของประชาชน ในเขตอำเภอวังสะพุง ปีงบประมาณ 2565 2 กันยายน 2565
รายงานผลโครงการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยฯ 1 กันยายน 2565
การดำเนินกิจกรรมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมฯ 1 กันยายน 2565
ผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแนวทางการป้องกันการรับสินบนฯ 30 สิงหาคม 2565
รายงานผลกรณีเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด 30 สิงหาคม 2565
รายงานผลการป้องกันและแก้ไขปัญหาล่วงละเมิดฯ ปี2565 29 สิงหาคม 2565
ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเล่นและดีมาก 9 มิถุนายน 2565
เผยแพร่นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 31 มีนาคม 2565
ประกาศ การขายทอดตลอดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ เนื่องจากอายุและสภาพการใช้งาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 7 ธันวาคม 2564