ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

Showing 1-20 of 42 items.
มาตรการการป้องกันการรับสินบน โรงพยาบาลวังสะพุง พ.ศ.2562 18 กรกฎาคม 2019 4 ครั้ง
ประกาศโรงพยาบาลวังสะพุง เรื่อง ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก 8 กรกฎาคม 2019 33 ครั้ง
ประกาศโรงพยาบาลวังสะพุง เรื่อง ทำลายแฟ้มประวัติเวชระเบียนผู้ป่วย 8 กรกฎาคม 2019 10 ครั้ง
ประมวลจริยธรรมข้าราชการ เรื่องการเรี่ยไร การให้หรือรับผลประโยชน์อื่นใด 25 มิถุนายน 2019 54 ครั้ง
คู่มือปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 25 มิถุนายน 2019 58 ครั้ง
ขั้นตอนการดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียน 25 มิถุนายน 2019 43 ครั้ง
พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ2558 24 มิถุนายน 2019 53 ครั้ง
แผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข 2562 24 มิถุนายน 2019 45 ครั้ง
ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560 24 มิถุนายน 2019 42 ครั้ง
ประมวลจริยธรรมข้าราชการ 24 มิถุนายน 2019 38 ครั้ง
อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย 24 มิถุนายน 2019 52 ครั้ง
การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงพยาบาลวังสะพุง 30 พฤษภาคม 2019 90 ครั้ง
รายงานผลการติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเวปไซต์รพ.วังสะพุง 15 พฤษภาคม 2019 125 ครั้ง
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของโรงพยาบาลวังสะพุง 7 พฤษภาคม 2019 109 ครั้ง
ประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะของหน่วยงาน พ.ศ.2562 3 เมษายน 2019 154 ครั้ง
รายงานผลการดำเนินงานโครงการตรวจคัดกรองเบาหวาน และความดันโลหิตสูงในชุมชน เขตตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง ปี 2562 11 มีนาคม 2019 134 ครั้ง
รายงานผลการประชุมการจัดทำแผน/โครงการ PCU วังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 11 มีนาคม 2019 136 ครั้ง
รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาสุขภาพ ประจำปี 2561 11 มีนาคม 2019 140 ครั้ง
แผนปฏิบัติงานประจำปี 2562 11 มีนาคม 2019 162 ครั้ง
ตัวอย่าง เอกสาร SAR 2011 (แบบเดิม) 21 กุมภาพันธ์ 2019 152 ครั้ง