ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

Showing 1-20 of 53 items.
รายงานวิเคราะห์สถานการณ์การป้องกันการทุจริต และผลประโยชนช์ทับซ้อน ปี2563 5 มิถุนายน 2563 393 ครั้ง
ผลการดำเนินงานตามแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 5 มิถุนายน 2563 373 ครั้ง
แจ้งการให้บริการคลินิกทันตกรรม ในภาวะที่มีการระบาดของโรค COVID-19 23 มีนาคม 2563 1464 ครั้ง
ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน และแนวทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของโรงพยาบาลวังสะพุง 13 มีนาคม 2563 703 ครั้ง
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน 13 มีนาคม 2563 397 ครั้ง
ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย เรื่อง การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ด้านความพร้อมรับผิด (กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ) 13 มีนาคม 2563 424 ครั้ง
ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเพื่อใช้เลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดการบริหารส่วนภูมิภาคจังหวัดเลย 13 มีนาคม 2563 465 ครั้ง
คู่มือปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 10 มีนาคม 2563 394 ครั้ง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2563 10 มีนาคม 2563 264 ครั้ง
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก 19 ธันวาคม 2562 528 ครั้ง
ขอเชิญผู้ป่วยโรคเบาหวาน ในเขต ต.วังสะพุง เข้ารับการตรวจจอประสาทตา ตรวจวัดสายตา ตรวจฟันและตรวจเท้า 8 พฤศจิกายน 2562 400 ครั้ง
นายแพทย์รณรงค์ ศรีพล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังสะพุง เป็นตัวแทนรับมอบเงินบริจาค เพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ 5 พฤศจิกายน 2562 529 ครั้ง
มาตรการการป้องกันการรับสินบน โรงพยาบาลวังสะพุง พ.ศ.2562 18 กรกฎาคม 2562 350 ครั้ง
ประกาศโรงพยาบาลวังสะพุง เรื่อง ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก 8 กรกฎาคม 2562 434 ครั้ง
ประกาศโรงพยาบาลวังสะพุง เรื่อง ทำลายแฟ้มประวัติเวชระเบียนผู้ป่วย 8 กรกฎาคม 2562 941 ครั้ง
ประมวลจริยธรรมข้าราชการ เรื่องการเรี่ยไร การให้หรือรับผลประโยชน์อื่นใด 25 มิถุนายน 2562 354 ครั้ง
ขั้นตอนการดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียน 25 มิถุนายน 2562 333 ครั้ง
พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ2558 24 มิถุนายน 2562 295 ครั้ง
แผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข 2562 24 มิถุนายน 2562 316 ครั้ง
ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560 24 มิถุนายน 2562 261 ครั้ง