ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

Showing 1-20 of 42 items.
มาตรการการป้องกันการรับสินบน โรงพยาบาลวังสะพุง พ.ศ.2562 18 กรกฎาคม 2019 121 ครั้ง
ประกาศโรงพยาบาลวังสะพุง เรื่อง ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก 8 กรกฎาคม 2019 167 ครั้ง
ประกาศโรงพยาบาลวังสะพุง เรื่อง ทำลายแฟ้มประวัติเวชระเบียนผู้ป่วย 8 กรกฎาคม 2019 37 ครั้ง
ประมวลจริยธรรมข้าราชการ เรื่องการเรี่ยไร การให้หรือรับผลประโยชน์อื่นใด 25 มิถุนายน 2019 129 ครั้ง
คู่มือปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 25 มิถุนายน 2019 148 ครั้ง
ขั้นตอนการดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียน 25 มิถุนายน 2019 117 ครั้ง
พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ2558 24 มิถุนายน 2019 122 ครั้ง
แผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข 2562 24 มิถุนายน 2019 122 ครั้ง
ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560 24 มิถุนายน 2019 99 ครั้ง
ประมวลจริยธรรมข้าราชการ 24 มิถุนายน 2019 111 ครั้ง
อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย 24 มิถุนายน 2019 128 ครั้ง
การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงพยาบาลวังสะพุง 30 พฤษภาคม 2019 133 ครั้ง
รายงานผลการติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเวปไซต์รพ.วังสะพุง 15 พฤษภาคม 2019 151 ครั้ง
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของโรงพยาบาลวังสะพุง 7 พฤษภาคม 2019 131 ครั้ง
ประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะของหน่วยงาน พ.ศ.2562 3 เมษายน 2019 175 ครั้ง
รายงานผลการดำเนินงานโครงการตรวจคัดกรองเบาหวาน และความดันโลหิตสูงในชุมชน เขตตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง ปี 2562 11 มีนาคม 2019 169 ครั้ง
รายงานผลการประชุมการจัดทำแผน/โครงการ PCU วังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 11 มีนาคม 2019 163 ครั้ง
รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาสุขภาพ ประจำปี 2561 11 มีนาคม 2019 168 ครั้ง
แผนปฏิบัติงานประจำปี 2562 11 มีนาคม 2019 230 ครั้ง
ตัวอย่าง เอกสาร SAR 2011 (แบบเดิม) 21 กุมภาพันธ์ 2019 192 ครั้ง