ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

Showing 1-20 of 44 items.
ขอเชิญผู้ป่วยโรคเบาหวาน ในเขต ต.วังสะพุง เข้ารับการตรวจจอประสาทตา ตรวจวัดสายตา ตรวจฟันและตรวจเท้า 8 พฤศจิกายน 2019 14 ครั้ง
นายแพทย์รณรงค์ ศรีพล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังสะพุง เป็นตัวแทนรับมอบเงินบริจาค เพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ 5 พฤศจิกายน 2019 23 ครั้ง
มาตรการการป้องกันการรับสินบน โรงพยาบาลวังสะพุง พ.ศ.2562 18 กรกฎาคม 2019 141 ครั้ง
ประกาศโรงพยาบาลวังสะพุง เรื่อง ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก 8 กรกฎาคม 2019 188 ครั้ง
ประกาศโรงพยาบาลวังสะพุง เรื่อง ทำลายแฟ้มประวัติเวชระเบียนผู้ป่วย 8 กรกฎาคม 2019 737 ครั้ง
ประมวลจริยธรรมข้าราชการ เรื่องการเรี่ยไร การให้หรือรับผลประโยชน์อื่นใด 25 มิถุนายน 2019 140 ครั้ง
คู่มือปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 25 มิถุนายน 2019 170 ครั้ง
ขั้นตอนการดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียน 25 มิถุนายน 2019 129 ครั้ง
พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ2558 24 มิถุนายน 2019 131 ครั้ง
แผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข 2562 24 มิถุนายน 2019 136 ครั้ง
ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560 24 มิถุนายน 2019 107 ครั้ง
ประมวลจริยธรรมข้าราชการ 24 มิถุนายน 2019 145 ครั้ง
อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย 24 มิถุนายน 2019 157 ครั้ง
การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงพยาบาลวังสะพุง 30 พฤษภาคม 2019 154 ครั้ง
รายงานผลการติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเวปไซต์รพ.วังสะพุง 15 พฤษภาคม 2019 163 ครั้ง
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของโรงพยาบาลวังสะพุง 7 พฤษภาคม 2019 143 ครั้ง
ประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะของหน่วยงาน พ.ศ.2562 3 เมษายน 2019 217 ครั้ง
รายงานผลการดำเนินงานโครงการตรวจคัดกรองเบาหวาน และความดันโลหิตสูงในชุมชน เขตตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง ปี 2562 11 มีนาคม 2019 184 ครั้ง
รายงานผลการประชุมการจัดทำแผน/โครงการ PCU วังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 11 มีนาคม 2019 175 ครั้ง
รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาสุขภาพ ประจำปี 2561 11 มีนาคม 2019 179 ครั้ง