แจ้งการให้บริการคลินิกทันตกรรม ในภาวะที่มีการระบาดของโรค COVID-19

ประกาศเมื่อ 23 มีนาคม 2563, 13:42:50 โดย admin เปิดดู 1312 ครั้ง ข่าวสาร-ประกาศเนื่องด้วยสถานการณ์แพร่กระจ่ายเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) มีแนวโน้มการระบาดภายในประเทศมากขึ้นและมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ซึ่งสถานการณ์ปัจจุบันมีการระบาดเป็นวงกว้าง ดังนั้นทันตแพทยสภา ราชวิทยาลัยทันตแทพย์แห่งประเทศไทย และองค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย จึงออกมาตรการแนวทางปฏิบัติร่วมกันเพื่อนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมตามบริบทและศักยภาพ โดยคลินิกทันตกรรม โรงพยาบาลวังสะพุง มีศักยภาพในการให้บริการและการป้องกันการแพร่เชื้อแบบทั่วไป ดังนั้น กลุ่มงานทันตกรรม จึงขอให้บริการในกรณีที่จำเป็น ,ฉุกเฉิน หรือหัตถการที่ไม่มีละอองฝอยฟุ้งกระจาย ดังนี้คือ

1. ผู้ป่วยอุบัติเหตุ ฉุกเฉิน ปอดบวมจากการติดเชื้อ ภาวะเลือกออกทึ่ต้องการห้ามเลือด
2. งานถอนฟันที่ไม่ซับซ้อน
3. งานรักษาต่อเนื่องที่ไม่ก่อให้เกิดละอองการฟุ้งกระจายของละอองฝอย
งานที่พิจารณาให้เลื่อนนัดและงดให้บริการจนกว่าสถานการณ์จะควบคุมได้ คือ งานขูดหินปูน งานอุดฟัน งานผ่าฟันคุด งานฟันปลอมที่ก่อให้เกิดละอองฝอยฟุ้งกระจาย และงานรักษารากฟันรายใหม่

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลวังสะพุง
โทร.042-841101 ต่อ 208 ,209
แฟกซ์ 042-841718