วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม

ปรับปรุงล่าสุด 22 เมษายน 2562, 13:28:09

วิสัยทัศน์ (VISION)

โรงพยาบาลคุณภาพ บนวิถีการเรียนรู้ สร้างสุขภาวะอย่างยั่งยืน

พันธกิจ (MISSION)

1. ส่งเสริมให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
2. ส่งเสริมระบบบริหารงานแบบบูรณาการ
3. พัฒนาระบบบริการสุขภาพแบบองค์รวมให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย

ค่านิยม (VALUES)

สามัคคี มีวินัย ใส่ใจเรียนรู้