วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม

ปรับปรุงล่าสุด 27 มิ.ย. 2017 11:35:29

วิสัยทัศน์ (VISION)

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ บริการด้านสุขภาพได้มาตรฐาน โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย

พันธกิจ (MISSION)

1. ส่งเสริมให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
2. ส่งเสริมระบบบริหารงานแบบบูรณาการ
3. พัฒนาระบบบริการสุขภาพแบบองค์รวมให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย

ค่านิยม (VALUES)

สามัคคี มีมาตรฐาน บริการด้วยใจ