วิสัยทัศน์ (VISION) เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ บริการด้านสุขภาพได้มาตรฐาน โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ รพ.วังสะพุง ปี 2561-2565 29 ธันวาคม 2017 29 ครั้ง
จัดทำแผนทางเดินยุทธศาสตร์ตำบลวังสะพุง ปี 2561 29 ธันวาคม 2017 25 ครั้ง
โรงพยาบาลวังสะพุงรณรงค์ร่วมต่อต้านการทุจริตของกระทรวงสาธารณสุข 29 ธันวาคม 2017 29 ครั้ง
สรุปรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 20 ธันวาคม 2017 40 ครั้ง
​สรุปรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐​ มาใช้ในการปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 20 ธันวาคม 2017 25 ครั้ง
ประกาศขออนุมัติเผยแพร่นโยบายด้านคุณธรรมของหน่วยงาน 20 ธันวาคม 2017 32 ครั้ง
สรุปผลงานวิชาการ ประจำปี 2560 โรงพยาบาลวังสะพุง 2 ตุลาคม 2017 123 ครั้ง
สรุปผลการทบทวนความเสี่ยงดานข้อร้องเรียน 13 กันยายน 2017 101 ครั้ง
คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังสะพุง 11 กันยายน 2017 94 ครั้ง
มหกรรมวิชาการ โรงพยาบาลวังสะพุง ประจำปี 2560 29 มิถุนายน 2017 201 ครั้ง
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 20 ธ.ค. 2017 33 ครั้ง
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 24 พ.ย. 2017 59 ครั้ง
6 พ.ย. 2017 แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงานประจำปี 2561 83 ครั้ง
6 พ.ย. 2017 แผนยุทธศาสตร์รพ.วังสะพุง ปี 2561-2565 63 ครั้ง
27 ก.ย. 2017 ตัวอย่างแบบฟอร์มแผนเงินบำรุง ปี 61 129 ครั้ง
20 ส.ค. 2017 แบบฟอร์มรายงานผลการพัฒนาตามข้อเสนอ สรพ. ปี 2560 130 ครั้ง
1 ส.ค. 2017 แผนพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะ รพ.วังสะพุง เลย ส่งสรพ.2560 375 ครั้ง
27 มิ.ย. 2017 คู่มือแนวทางการตรวจคัดกรอง วินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็งปากมดลูก 154 ครั้ง
27 มิ.ย. 2017 แบบตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดเพิ่มเติมในมาตรฐาน HA 109 ครั้ง
27 มิ.ย. 2017 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนยุทธฯวังสะพุง-ปี58 152 ครั้ง
27 มิ.ย. 2017 แผนปฎิบัติการพัฒนาสุขภาพอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ปีงบประมาณ 2558 103 ครั้ง
27 มิ.ย. 2017 ดาวน์โหลดเอกสาร HA 203 ครั้ง