หน้าหลัก / เกี่ยวกับเรา

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม

วิสัยทัศน์ (VISION)
โรงพยาบาลแม่ข่าย(M2) ที่มีคุณภาพบนวิถีการเรียนรู้ สู่สุขภาวะที่ยั่งยืนภายในปี 2567

พันธกิจ (MISSION)
1. พัฒนาระบบบริการให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ ตามมาตรฐานโรงพยาบาลแม่ข่าย(M2)
2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามโครงสร้างโรงพยาบาลแม่ข่าย(M2)
3. ส่งเสริมการจัดการความรู้และวิชาการในองค์กรอย่างต่อเนื่องสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
4. พัฒนาการจัดบริการสุขภาพแบบเป็นองค์กรด้านส่งเสริมสุขภาพ
5. พัฒนาการรับส่งต่อผู้ป่วยในเครือข่ายและนอกอำเภอ

ค่านิยม (VALUES)
สามัคคี มีวินัย ใส่ใจเรียนรู้

Loading