วิสัยทัศน์ (VISION) เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ บริการด้านสุขภาพได้มาตรฐาน โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย

สรุปผลงานวิชาการ ประจำปี 2560 โรงพยาบาลวังสะพุง 2 ตุลาคม 2017 42 ครั้ง
สรุปผลการทบทวนความเสี่ยงดานข้อร้องเรียน 13 กันยายน 2017 39 ครั้ง
คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังสะพุง 11 กันยายน 2017 28 ครั้ง
มหกรรมวิชาการ โรงพยาบาลวังสะพุง ประจำปี 2560 29 มิถุนายน 2017 141 ครั้ง
27 ก.ย. 2017 ตัวอย่างแบบฟอร์มแผนเงินบำรุง ปี 61 52 ครั้ง
20 ส.ค. 2017 แบบฟอร์มรายงานผลการพัฒนาตามข้อเสนอ สรพ. ปี 2560 57 ครั้ง
1 ส.ค. 2017 แผนพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะ รพ.วังสะพุง เลย ส่งสรพ.2560 174 ครั้ง
27 มิ.ย. 2017 คู่มือแนวทางการตรวจคัดกรอง วินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็งปากมดลูก 75 ครั้ง
27 มิ.ย. 2017 แบบตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดเพิ่มเติมในมาตรฐาน HA 63 ครั้ง
27 มิ.ย. 2017 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนยุทธฯวังสะพุง-ปี58 76 ครั้ง
27 มิ.ย. 2017 แผนปฎิบัติการพัฒนาสุขภาพอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ปีงบประมาณ 2558 64 ครั้ง
27 มิ.ย. 2017 ดาวน์โหลดเอกสาร HA 102 ครั้ง
27 มิ.ย. 2017 แผนพัฒนาสุขภาพ 56 ครั้ง
26 มิ.ย. 2017 แผนปฏิบัติการพัฒนาสุขภาพอำเภอวังสะพุง คปสอ. วังสะพุง ประจำปีงบประมาณ 2559 78 ครั้ง