วิสัยทัศน์ (VISION) เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ บริการด้านสุขภาพได้มาตรฐาน โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย

มหกรรมวิชาการ โรงพยาบาลวังสะพุง ประจำปี 2560 29 มิถุนายน 2017 68 ครั้ง
ประกาศสอบราคาซื้อ หลอดไฟ LED พร้อมติดตั้ง 17 ส.ค. 2017 17 ครั้ง
1 ส.ค. 2017 แผนพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะ รพ.วังสะพุง เลย ส่งสรพ.2560 21 ครั้ง
27 มิ.ย. 2017 คู่มือแนวทางการตรวจคัดกรอง วินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็งปากมดลูก 34 ครั้ง
27 มิ.ย. 2017 แบบตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดเพิ่มเติมในมาตรฐาน HA 22 ครั้ง
27 มิ.ย. 2017 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนยุทธฯวังสะพุง-ปี58 22 ครั้ง
27 มิ.ย. 2017 แผนปฎิบัติการพัฒนาสุขภาพอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ปีงบประมาณ 2558 27 ครั้ง
27 มิ.ย. 2017 ดาวน์โหลดเอกสาร HA 39 ครั้ง
27 มิ.ย. 2017 แผนพัฒนาสุขภาพ 20 ครั้ง
26 มิ.ย. 2017 แผนปฏิบัติการพัฒนาสุขภาพอำเภอวังสะพุง คปสอ. วังสะพุง ประจำปีงบประมาณ 2559 35 ครั้ง
26 มิ.ย. 2017 Action Plan 2560 35 ครั้ง