วิสัยทัศน์ (VISION) โรงพยาบาลคุณภาพ บนวิถีการเรียนรู้ สร้างสุขภาวะอย่างยั่งยืน | ค่านิยม สามัคคี มีวินัย ใส่ใจเรียนรู้
พันธกิจ ส่งเสริมให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ,ส่งเสริมระบบบริหารงานแบบบูรณาการ ,พัฒนาระบบบริการสุขภาพแบบองค์รวมให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ ,ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย

มาตรการการป้องกันการรับสินบน โรงพยาบาลวังสะพุง พ.ศ.2562 18 กรกฎาคม 2019 4 ครั้ง
ประกาศโรงพยาบาลวังสะพุง เรื่อง ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก 8 กรกฎาคม 2019 33 ครั้ง
ประมวลจริยธรรมข้าราชการ เรื่องการเรี่ยไร การให้หรือรับผลประโยชน์อื่นใด 25 มิถุนายน 2019 54 ครั้ง
คู่มือปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 25 มิถุนายน 2019 58 ครั้ง
ขั้นตอนการดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียน 25 มิถุนายน 2019 43 ครั้ง
พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ2558 24 มิถุนายน 2019 53 ครั้ง
แผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข 2562 24 มิถุนายน 2019 45 ครั้ง
ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560 24 มิถุนายน 2019 42 ครั้ง
ประมวลจริยธรรมข้าราชการ 24 มิถุนายน 2019 38 ครั้ง
อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย 24 มิถุนายน 2019 52 ครั้ง
แผนเงินบำรุง ปี 2562 24 มิถุนายน 2019 58 ครั้ง
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงาน เพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 24 มิถุนายน 2019 24 ครั้ง
แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 26 มีนาคม 2019 233 ครั้ง
สรุปการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์-มีนาคม ๒๕๖๒ 26 มีนาคม 2019 241 ครั้ง
สรุปรายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๑ 26 มีนาคม 2019 219 ครั้ง
30 พฤษภาคม 2019 แผนปฏิบัติงานประจำปี 2562 คปสอ.วังสะพุง 59 ครั้ง
28 มีนาคม 2019 สรุปผลการติดตามและการประเมินการปฏิบัติงานปี 2561 108 ครั้ง
28 มีนาคม 2019 แผนปฏิบัติงานประจำปี 2562 112 ครั้ง
28 มีนาคม 2019 คำสั่งคณะกรรมการความปลอดภัยผู้ป่วยและการเจรจาไกล่เกลี่ยในหน่วยงานสาธารณสุข 80 ครั้ง
28 มีนาคม 2019 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข 115 ครั้ง
22 มีนาคม 2019 แนวทางการคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในชุมชน 84 ครั้ง
22 มีนาคม 2019 แนวทางการให้บริการคลินิกสุขภาพเด็กดี คปสอ.วังสะพุง 98 ครั้ง
22 มีนาคม 2019 แนวทางการให้บริการสุขภาพจิตและจิตเวช 93 ครั้ง
22 มีนาคม 2019 แนวทางการพยาบาลผู้ป่วยวัณโรค 274 ครั้ง
29 ตุลาคม 2018 แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงานประจำปี 2562 189 ครั้ง