วิสัยทัศน์ (VISION) โรงพยาบาลคุณภาพ บนวิถีการเรียนรู้ สร้างสุขภาวะอย่างยั่งยืน | ค่านิยม สามัคคี มีวินัย ใส่ใจเรียนรู้
พันธกิจ ส่งเสริมให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ,ส่งเสริมระบบบริหารงานแบบบูรณาการ ,พัฒนาระบบบริการสุขภาพแบบองค์รวมให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ ,ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย

มหกรรมวิชาการ ชาววัง 4.0 21 ตุลาคม 2019 1 ครั้ง
อบรมเชิงปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อระดับอำเภอ 21 ตุลาคม 2019 1 ครั้ง
กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกแก่นักเรียนกลุ่มเป้าหมายในโรงเรียนเขตตำวังสะพุง 21 ตุลาคม 2019 1 ครั้ง
คณะทำงานบริหารความเสี่ยงโรงพยาบาลวังสะพุง เป็นตัวแทน ทีมนำในการมอบเป้าหมาย นโยบายความปลอดภัย 21 ตุลาคม 2019 1 ครั้ง
อบรม อสม. เรื่องการคัดกรองเบาหวานและความดันโลหิตสูง 21 ตุลาคม 2019 1 ครั้ง
ประชุมประจำเดือน อสม. ในเขตตำบลวังสะพุง เพื่อให้ความรู้และชี้แจงโครงการที่จะดำเนินงานในปีงบประมาณ 2562 21 ตุลาคม 2019 1 ครั้ง
โครงการป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งปากมดลูก เขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังสะพุง 21 ตุลาคม 2019 1 ครั้ง
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในกลุุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง เขตเทศบาลเมืองวังสะพุง 21 ตุลาคม 2019 1 ครั้ง
โครงการส่งเสริมการป้องกันมะเร็งปากมดลูก 21 ตุลาคม 2019 1 ครั้ง
กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม ออกให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น และเจาะเลือดเพื่อคัดกรองหาสารเคมีตกค้าง แก่ลูกค้า ธกส. 21 ตุลาคม 2019 1 ครั้ง
ประกาศขายทอดตลาด เครื่องปรับอากาศ 40 ชุด 22 สิงหาคม 2019 145 ครั้ง
แผนเงินบำรุง ปี 2562 24 มิถุนายน 2019 302 ครั้ง
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงาน เพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 24 มิถุนายน 2019 106 ครั้ง
แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 26 มีนาคม 2019 456 ครั้ง
สรุปการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์-มีนาคม ๒๕๖๒ 26 มีนาคม 2019 457 ครั้ง
สรุปรายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๑ 26 มีนาคม 2019 445 ครั้ง
30 พฤษภาคม 2019 แผนปฏิบัติงานประจำปี 2562 คปสอ.วังสะพุง 158 ครั้ง
28 มีนาคม 2019 สรุปผลการติดตามและการประเมินการปฏิบัติงานปี 2561 221 ครั้ง
28 มีนาคม 2019 แผนปฏิบัติงานประจำปี 2562 234 ครั้ง
28 มีนาคม 2019 คำสั่งคณะกรรมการความปลอดภัยผู้ป่วยและการเจรจาไกล่เกลี่ยในหน่วยงานสาธารณสุข 154 ครั้ง
28 มีนาคม 2019 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข 231 ครั้ง
22 มีนาคม 2019 แนวทางการคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในชุมชน 178 ครั้ง
22 มีนาคม 2019 แนวทางการให้บริการคลินิกสุขภาพเด็กดี คปสอ.วังสะพุง 212 ครั้ง
22 มีนาคม 2019 แนวทางการให้บริการสุขภาพจิตและจิตเวช 189 ครั้ง
22 มีนาคม 2019 แนวทางการพยาบาลผู้ป่วยวัณโรค 638 ครั้ง
29 ตุลาคม 2018 แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงานประจำปี 2562 277 ครั้ง