ระบบสารสนเทศการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ITA 2567

ITA 2566

– แผนปฏิบัติงานโรงพยาบาลวังสะพุง ประจำปี 2566

– แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2566

– มาตรการป้องกันการรับสินบน มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ 2566

– รายงานผลกรณีเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2566

– ขออนุมัติแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566

– เผยแพร่นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566

– ขออนุมัติเผยแพร่ข้อมูลเรื่องร้องเรียนรอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2566

– บันทึกเสนอสรุปเรื่องร้องเรียน รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2566

– รายงานเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2566

– สรุปเรื่องร้องเรียน รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2566

– แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในโรงพยาบาลวังสะพุง

– สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน – มิถุนายน 2566

– รายงานผลการปฏิบัติตามประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ

– รายงานผลกรณีเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด รอบ 12 เดือน

– แผนงานโครงการพัฒนาแกนนำสุขภาพด้านการจัดการสุขภาพชุมชนและอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2566

– แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลวังสะพุง ปี 2566

– รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสียง ปีงบประมาณ 2566

– รายงานผลโครงการสร้างเสริมและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งป้องกันมิให้กระทำความผิดวินัย ปีงบประมาณ 2566

– โครงการสร้างเสริมและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งป้องกันมิให้กระทำความผิดวินัย ปีงบประมาณ 2566

– สรุปผลการจัดซื้อจัดซื้อจ้าง เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2566

– รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการป้องกันและปราบปรามธุจริต ปี 2566

– ผลการดำเนินงานตามแนวทางการป้องกันการรับสินบน ปีงบประมาณ 2566

– ขอเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเรื่องผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ปี 2566

– บันทึกรายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ปี 2566

– รายงานสรุปผลการดำเนินงานร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2566

– สรุปรายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ปี 2566

– รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการพัฒนาสุขภาพ รพ.วังสะพุง ปี 2566

ITA 2565

– สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ม.ค. – มี.ค. 65

– แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2565

– รายงานผลกรณีเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญ

– รายงานผลการประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชย์ทับซ้อน

– บันทึกเสนอข้อมูลผ่านเวปไซต์

– ขอเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์

– รายงานผลติดตามการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวปไซต์

– สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน

– บันทึกเสนอเรื่องร้องเรียน

– ขอเผยแพร่ข้อมูลเรื่องร้องเรียนผ่านเวปไซต์

– รายงานการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

– รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้ร้องเรียนทราบ

– อบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ ปีงบ 2565

– ชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลวังสะพุง

– หนังสือแจ้งการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนแก่ผู้ร้องเรียน

– บันทึกขออนุมัติรายงานเรื่องร้องเรียน

– บันทึกรายงานการดำเนินงานร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

– สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนปีงบประมาณ 2565

– ขอเผยแพร่ข้อมูลรายงานเรื่องร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ รพ.

– คณะกรรมการจริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข ปี 2565

– นโยบายกระทรวงสาธารณสุข

ITA 2564

– คำสั่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

– ประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

– รายงานเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์

– ลงนามประกาศแนวทางเผยแพร่ข้อมูลฯ

– คำขออนุมัติดำเนินงานโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง

– รายงานการประชุมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง

– โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง

– พรบ.จริยธรรม 62

– จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข

– แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี กระทรวงสาธารณสุข

– รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน

– คณะกรรมการจริยธรรม

– คู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน

– ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและการแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ

– การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ประจำปี 2564 (ไตรมาส2)

– ชุดเอกสารจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส

– การจัดประกาศแนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดจ้างและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา

– ชุดเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส ที่ 3 [ไฟล์แนบที่ 1] [ไฟล์แนบที่ 2] [ไฟล์แนบที่ 3]

– ชุดเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส ที่ 4 [ไฟล์แนบที่ 1] [ไฟล์แนบที่ 2]

– รายงานการจัดกิจกรรมตามโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง เขตเทศบาลเมืองวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ปีงบประมาณ 2564

– แนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์ต่ำแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์ต่ำ

– นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2564

– แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี2564

– วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

– สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาสที่ 3 [เดือน เมษายน 2564 วงเงินเกิน 5,000 บาท] [เดือน เมษายน 2564 วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท] [เดือน พฤษภาคม 2564 วงเงินเกิน 5,000 บาท] [เดือน พฤษภาคม 2564 วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท] [เดือน มิถุนายน 2564 วงเงินเกิน 5,000 บาท] [เดือน มิถุนายน 2564 วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท]

– สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาสที่ 4 [เดือน กรกฎาคม 2564 วงเงินเกิน 5,000] [เดือน กรกฎาคม 2564 วงเงินไม่เกิน 5,000] [เดือน สิงหาคม 2564 วงเงินเกิน 5,000] [เดือน สิงหาคม 2564 วงเงินไม่เกิน 5,000]

– ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

– คอรัปชั่นกับผลกระทบต่อสังคม

– ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันการทุจริต

– วงจรและสาเหตุของการคอรัปชั่น

– แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน
การรายงานผล ฯ ให้ผู้ร้องเรียนทราบ (เดือนตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564)
การรายงานผล ฯ ให้ผู้ร้องเรียนทราบ (เดือนเมษายน 2564 – กันยายน 2564)

– ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน (รอบ 12 เดือน)

– โครงการป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ 2564

– รายงานผลโครงการป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนปีงบประมาณ 2564

– การดำเนินกิจกรรมของกลุ่มเจ้าหน้าที่ รพ.วังสะพุง ชมรม Strong

– รายงานผลการปฏิบัติมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

– การดำเนินโครงการสร้างเสริมและพัฒนาทางด้านจริยธรรม ฯลฯ ปีงบประมาณ 2564

– รายงานผลการดำเนินโครรงการสร้างเสริมและพัฒนาทางด้านจริยธรรม ฯลฯ ปีงบประมาณ 2564

– แผนปฏิบัติงานประจำปี 2565

– การติดตามผลการดำเนินงาน

– ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 2564

– ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐสำนักงานกระทรวงสาธารณสุข 2564

– คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

– แนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

– รายงานการวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้างปีงบ 2564

Loading