ITA

ปรับปรุงล่าสุด 15 มีนาคม 2564, 15:28:17

คำสั่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

ประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

รายงานเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์

ลงนามประกาศแนวทางเผยแพร่ข้อมูลฯ

คำขออนุมัติดำเนินงานโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง

รายงานการประชุมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง

โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง

พรบ.จริยธรรม 62

จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข

แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี กระทรวงสาธารณสุข

รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน

คณะกรรมการจริยธรรม

คู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน

ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและการแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ

การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ประจำปี 2564 (ไตรมาส2)

ชุดเอกสารจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส